top of page

בהיעדר כל אלטרנטיבה מתאימה אחרת, ילדים אלה מבלים את מרבית יומם במסגרות פיראטיות שהוקמו על ידי הקהילה, הידועות גם בשם "מחסני ילדים", בשל תנאיהם הלא מתאימים.

מי הוא ילד חסר מעמד?

ילד שנולד להורים מבקשי מקלט, מהגרי עבודה או תיירים החיים בישראל הינו ילד חסר מעמד. ילד זה אינו זכאי לתעודת זהות ישראלית ואינו מקבל את הזכויות מהם נהנים ילדים בעלי מעמד אזרחי.

הוריהם - מבקשי מקלט ומהגרים - נמצאים במאבק הישרדות מתמיד ועליהם לעבוד שעות ארוכות כדי לשרוד.

מחסני הילדים פועלים ללא כל פיקוח ומהווים מלכודות מוות לילדים: דירות מוזנחות, צפיפות יתר, אי שמירה על תקני ונהלי בטיחות בסיסיים, הזנה לקויה וחוסר בטיפול או מגע אדם.

 

הילדים שוהים שעות ארוכות בתנאים המביאים לרמות חמורות של הזנחה ופגיעה ואינם מקבלים כלל טיפול פיזי או חינוכי. 

 

אנו פועלות ללא הרף למיגור התופעה וכדי להעניק לילדים טיפול ראוי הנחוץ להם. 

Video credit: Mesila

bottom of page